คำค้นหา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช