รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อ "ระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัด"


รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อ "ระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัด"9 ม.ค. 2561, 15:20เมื่อเช้าวันนี้ (9 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ครั้งที่ 1 ตามโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ ภาคตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกในส่วนพื้นที่จังหวัดชุมพร) นำเสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการ คือ บริษัทโปรเกรสเทนโนโลยีคอนซัลแท็นส์จำกัด (PTC)
 นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทำเวทีระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ก็เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ร่างผังระบบการระบายน้ำของลุ่มน้ำจังหวัด เมื่อเกิดน้ำหลากขนาดต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เสียงอุทกภัยร่วมกัน และเพื่อนำข้อคิดเห็นจากการประชุมมาปรับปรุงร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ละร่างผังระบบการระบายน้ำพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของประชาสังคม

 

นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขอบข่ายงานตามโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ภาคตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกในส่วนพื้นที่จังหวัดชุมพร) ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการ มีดังนี้ 1.ศึกษาและทบทวนสภาพกายภาพ การใช้ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำ และพื้นที่จังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 2.จัดทำแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำ และจัดทำระบบการระบายน้ำ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ 3.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในระดับจังหวัด จัดทำระบบการระบายน้ำ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังระบบโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมมาตรการผังเมืองของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จัดทำขึ้นให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.2560 สิ้นสุดโครงการ 12 มิ.ย.2561 ทั้งนี้ การเปิดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ครั้งที่ 1 ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ ด้วย

 


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #รองผู้ว่า   #ชุมพร   #เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัด  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร