ห่วงใยประชาชน!! สาธารณสุขกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจตลาดเทศบาลเมือง พร้อมรณรงค์ "อาหารปลอดภัย"


ห่วงใยประชาชน!! สาธารณสุขกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจตลาดเทศบาลเมือง พร้อมรณรงค์ "อาหารปลอดภัย"9 ม.ค. 2561, 14:02วันนี้ 9 มกราคม 2561ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ศูนย์ที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งรณรงค์แนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย

 

 

 นพ.พนัส เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย Thailand 4.0 เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำมาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ MOPH ๔.๐ ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 และกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย สนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดและอาหารแปรรูป รวมทั้งการสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร แผงลอย และตลาดสด การสร้างความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าผ่านเมนูสุขภาพโดยใช้สื่อ QR Code แสดงข้อมูลโภชนาการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัย  รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกบริโภคอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข นำมาซึ่งความปลอดภัยของอาหารภายในจังหวัดกาญจนบุรี

 

นพ.พนัส กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานที่ผลิต จำหน่าย และนำเข้าอาหารมีมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย  ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ในวันนี้จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รณรงค์โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 มีกิจกรรมออกตรวจสารปนเปื้อนในแผงจำหน่ายอาหารสด ร้านอาหาร แผงลอย และตลาดสด เก็บตัวอย่างอาหารสด ณ แผงจำหน่ายตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำแนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย

 

 

ด้าน นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนับสนุนดำเนินงานอาหารปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจำหน่าย ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัดและร้านค้าส่ง ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด ณ แผงจำหน่าย ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารแปรรูป น้ำดื่มและน้ำแข็ง ในสถานที่ผลิต ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ฯลฯ  ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม น้ำแข็ง ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นการพัฒนาสถานประกอบการตลาดสด การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาหารให้สะอาด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซื้อสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 

 

 


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #สาธารณสุขกาญจน์ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และอาหารก่อนบริโภค  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร