"นศ.รัฐศาสตร์" ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนา “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย”


27 ก.ย. 2560, 20:21"นศ.รัฐศาสตร์" ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนา “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย”

Loading...ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

 


Loading...

การสัมมนาเชิงวิชาการ “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อขยายองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง บรรยายเรื่อง “การเลือกตั้ง” และรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความเป็นประชาธิปไตย” มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 330 คน

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR