โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 "ม.จ.ภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"


15 พ.ค. 2562, 20:41

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 "ม.จ.ภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"วันนี้ ( 15 พ.ค.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

๒. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน