"องคมนตรี" เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ


14 พ.ค. 2562, 10:59

"องคมนตรี" เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน โดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางเภาซะห์ ซิมา ซึ่งเป็นภรรยาของนายอดุลย์ ซิมา ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ณ บ้านเลขที่ 83/2 หมู่ที่ 1 อำเภอไม้แก่น พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 387 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ ซึ่งองคมนตรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเมื่อเกิดสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบขอให้ทุกฝ่ายมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข


ในตอนบ่าย องคมนตรี ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง โดยมีข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคงทหาร ตำรวจ และพลเรือนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

จากนั้น เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประสงค์  ไชยวีระ ซึ่งภรรยาและบุตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 

พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมการฝึกอาชีพของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพหลายหลักสูตร อาทิ ช่างเชื่อม, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่จะไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นให้มีโอกาสฝึกวิชาอบรมคุณธรรมและศีลธรรมตามศาสนาที่นับถือ เพื่อให้นักเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข