สมาชิกองค์กรครู 4 ภูมิภาค ประชุมต้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ


13 พ.ค. 2562, 16:41สมาชิกองค์กรครู 4 ภูมิภาค ประชุมต้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

Loading...เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 13  พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ รร.บ้านกะเอิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ และเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยกลุ่มผู้นำองค์กรครูทั่วประเทศ ได้ร่วมประชุมสมัชชาสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ซึ่งการประชุมมีสมาชิกขององค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้มีการเสนอและอภิปรายกันอย่างหลากหลาย ที่ประชุมสมัชชาฯ ได้มีมติร่วมกันคือ เชิญชวนพี่เพื่อนน้องผู้ประกอบวิชาชีพครู องค์กรครูทุกระดับร่วมกันคัดค้านไม่ให้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ........อย่างถาวร เสนอให้ยกร่างกฎหมายการศึกษาใหม่ทั้งฉบับด้วยกระบวนการของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน เปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบรับรองความเป็นครูมีนัยสำคัญที่ต้องติดตามเนื่องจากเป็นการทำลายและลดสถานะของวิชาชีพครู ซึ่งใบประกอบวิชาชีพต้องมีความเป็นสากลเหมือนกับวิชาชีพอื่น ทำไมผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูมากำหนดให้มีใบรับรองความเป็นครูแทน พร้อมกับเสนอเปลี่ยนชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพเป็นใบรับรองทั้งหมด เช่น ใบรับรองความเป็นแพทย์ วิศวกร ทนายความ ฯลฯ เป็นต้น  


Loading...

นายวิสัย กล่าวต่อไปว่า หาก พ.ร.บ. นี้ประกาศใช้จะส่งผลกระทบต่อสถานะของข้าราชการครูต่อไปจะเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานจะส่งผลให้ไม่ได้รับบำนาญและเอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการมาทำหน้าที่แทนรัฐโรงเรียนของรัฐจะถูกเอกชนผูกขาดเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในการศึกษาของประเทศชาติ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้องค์กรครูทั่วประเทศได้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องจนกว่าพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะยุติและหยุดการบังคับใช้  ให้พี่น้องเพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนทั่วประเทศได้จัดส่งไปรษณียบัตรคนละ 1 ฉบับ ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอแสดงความไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านหยุดการออกพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ จนถึงที่สุดจนกว่าจะยุติและหยุดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ให้พี่เพื่อนน้องผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนร่วมกันฟ้องศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีหากรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ซึ่งเป็นการออกกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ 

นายวิสัย ยังกล่าวด้วยว่า ขอให้มีการบริหารสภาวิชาชีพครูโดยผู้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นและขอให้รัฐบาลชุดใหม่ได้คัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ควรจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูซึ่งเข้าใจบริบทในการจัดการศึกษาของชาติได้อย่างดี หากการดำเนินการต่อต้านแล้ว ยังไม่ได้รับการตอบสนองและยังนำพระราชกำหนดฉบับนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้พี่เพื่อนน้องผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนร่วมกันชุมนุมคัดค้านทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนกว่าพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ หยุดการบังคับใช้เป็นกฎหมาย และสุดท้ายคือ หากการดำเนินการทั้งหมดไม่ได้รับการตอบสนองขอให้พี่น้องเพื่อนครูร่วมกันพร้อมใจกันถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโปรดเกล้าพิจารณาตามที่พระองค์ท่านเห็นสมควรควรมิควรแล้วแต่พระองค์ท่านจะทรงโปรดต่อไป

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR