เทศบาลเมืองบางริ้น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์


15 เม.ย. 2562, 16:21

เทศบาลเมืองบางริ้น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 15 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายกรีฑา ยกย่อง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางริ้น และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงคลุมลานเต้นแอโรบิค (หลังหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลาง) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางริ้นเข้าร่วมกว่า 100 คน

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อแสดงความกตัญญูและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลเมืองบางริ้นจึงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่สุขภาพดีให้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตนเองให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ นอกจากนี้หลังเสร็จพิธีการต่างๆ ในงานยังจัดให้มีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

 MOST POPULAR