ในหลวง พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราชองครักษ์ "ค่านิยมที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย"


15 เม.ย. 2562, 12:55

ในหลวง พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราชองครักษ์ "ค่านิยมที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย"
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ราชองครักษ์ในพระองค์ , นายทหารราชองครักษ์ , นายตำรวจราชองครักษ์ , นายทหารราชองครักษ์พิเศษ , นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ , รวมทั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ 

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่คณะราชองครักษ์ ความตอนหนึ่งว่า คำทั้งหลายในคำปฏิญาณ อันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วน คือหน้าที่ราชองครักษ์มีหน้าที่รักษาชาติ บ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย 

เพราะฉะนั้นราชองครักษ์คือ รักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไป