ประชาสัมพันธ์ จ.นครพนม นำคณะสื่อฯ ชมผลงานการจัดหา-พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร


15 มี.ค. 2562, 12:26ประชาสัมพันธ์ จ.นครพนม นำคณะสื่อฯ ชมผลงานการจัดหา-พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

Loading... วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ดูความสำเร็จของโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

 


Loading...

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2547 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,854,300 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการโดยมณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลายพื้นที่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำใช้ในการเกษตร มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนมจึงจัดโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดนครพนมขึ้น

โดยมีเป้าหมายการขุดเจาะน้ำบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม จำนวน 120 บ่อเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใว้ใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูความสำเร็จของโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดนครพนม ที่บ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชน และประชาชน ในเรื่องการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

Loading...
Loading...MOST POPULAR