"ปลัดกระทรวงฯ" เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา บูรณาการผ่านเครือข่ายสนับสนุน SMEs


14 มี.ค. 2562, 20:30"ปลัดกระทรวงฯ" เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา บูรณาการผ่านเครือข่ายสนับสนุน SMEs

Loading...ผู้สื่อข่าว ONbnews รายงานว่า เมื่อเวลา 10 .00 น วันที่ 14 มีค 62 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center 4.0 (ITC4.0) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ

ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา (Value-Based Economy) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามจาก ผู้มีรายได้ปานกลางไปสู่ผู้มีรายได้สูง ทำให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการบูรณาการผ่านเครือข่ายสนับสนุน SMEs และเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย นักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up ต่างๆ โดยการทำงานของศูนย์ ITC เป็นการทำงานในลักษณะประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย หรือ เจ้าของเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

โดยการบูรณาการหน่วยงานเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันและกระตุ้น SMEs สู่ยุค ๔.๐ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ ITC มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศประมาณ 102 แห่ง ในปีงบประมาณปี 2561 ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เริ่มนำร่องไปทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งในพื้นที่ภาคใต้มีให้บริการ ๒ แห่ง คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาใช้บริการทั่วประเทศทั้งสิ้น 3,000 ราย สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ทั้งสิ้น 1,300 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประมาณ 2,500 ล้านบาท และปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ให้บริการไปแล้ว 524 ราย เกิดผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 24 ผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7,000,000

 

ในช่วงปีที่ผ่านผู้ประกอบการ SMEs ให้การตอบรับในการใช้บริการศูนย์ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) เป็นอย่างดี มีความสนใจในการให้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยการให้บริการ (pilot plant) ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหาร สมุนไพร เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีสินค้าเกษตรเป็นหลัก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่ง 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี,เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุรี ที่ขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น เครื่องจักรภายในอาคารศูนย์ ITC จึงมีจุดเน้นให้สอดคล้องกับในพื้นที่ สนับสนุน SMEs ในการพัฒนา ต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร สุขภาพเป็นต้น ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม Start-up


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR