ธ.ก.ส.จับมือชุมชนร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


14 มี.ค. 2562, 17:51ธ.ก.ส.จับมือชุมชนร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Loading...วันนี้ 14 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไทรน้อย( บ้านมอญ ) บ้านเลขที่46 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล เป็นประธานเปิดป้ายชุมชนท่องเที่ยวบ้านไทรน้อย(บ้านมอญ) โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในท้องถิ่น เข้าร่วม

 

 

 


Loading...

กิจกรรมดังกล่าว ธ.ก.ส.สนับสนุน ชุมชนท่องเที่ยว ร่วมกับชุมชนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ให้ความรู้ ให้งบประมาณกว่า 1 แสนบาท หวังสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการออม โดย ธ.ก.ส.ได้เข้ามาส่งเสริมชุมชนบ้านไทรน้อย แห่งนี้มาตั้งแต่ 2559 โดยเริ่มต้นการส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเทพนาคา และร่วมกันพัฒนาในปีต่อมา เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2560 และใน ปี 2561 ได้ร่วมกันส่งเสริมเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวบ้านไทรน้อย(บ้านมอญ) ตามแนวทางการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 

โดยความร่วมมือกับชุมชน ช่วยกันส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ กับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิต โดยยึดหลักตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างของการสร้างสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภูมิสังคมแห่งตน  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ร่วมกันส่งเสริม ก่อให้เกิดรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR