จิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างฝายมีชีวิต จ.สุราษฎร์ธานี


14 มี.ค. 2562, 17:30จิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างฝายมีชีวิต จ.สุราษฎร์ธานี

Loading...เมื่อเวลา 15.๐๐ วันที่ 14 มีนาคม 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม และจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต และทำพิธีเปิด ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ชุมชนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากที่ได้กล่าวมีแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมกันสร้างฝาย และการแสดงออกถึงความมีน้ำใจขององค์กร ส่วนราชการต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างฝายมีชีวิตทั่วประเทศ 6,๐๐๐ ฝายในระยะ 5 ปีให้ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ สำหรับปี 2562 จะสร้างเพิ่มขึ้น 6,๐๐๐ ฝาย โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง

สำหรับอำเภอคีรีรัฐนิคมได้กำหนดให้มีพื้นที่ในการสร้างฝาย รวม 17 จุด ซึ่งหลายพื้นที่ได้เริ่มวางแผนการดำเนินงานแล้ว

สำหรับฝายมีชีวิต โดนยายแหวดก่อสร้างกั้นคลองกะเปาเป็นฝายมีชีวิตที่ขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย เป็นลำดับที่ 957 สร้างโดยใช้วัสดุในพื้นที่และแรงงานในชุมชนโดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จดีแล้วจะสามารถพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยว เล่นน้ำคลายร้อนในน่าร้อนนี้ได้อีกด้วย


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR