"ครูศรีสะเกษ" ประกาศกร้าวต้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่เอาครูใหญ่ - ใบรับรองความเป็นครู เตรียมร่อนไปรษณียบัตรกว่า 100,000 ฉบับ ลงชื่อคัดค้าน


14 มี.ค. 2562, 13:52"ครูศรีสะเกษ" ประกาศกร้าวต้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่เอาครูใหญ่ - ใบรับรองความเป็นครู เตรียมร่อนไปรษณียบัตรกว่า 100,000 ฉบับ ลงชื่อคัดค้าน

Loading...เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านกะเอิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  นายวิสัย  เขตสกุล  ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอุดม   โพธิ์ชัย  รองประธานชมรมฯ  และนายพัฒนศักดิ์    บางใบ  หัวหน้าทะเบียนชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมหารือกันกับตัวแทนสมาชิกชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางในการคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... เนื่องจากชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษทุกคนมีความเห็นว่า เป็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปอย่างมีอคติ ขาดการมองปัญหาอย่างรอบด้าน และขาดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง    มีการชูป้ายข้อความว่า เอาใบรับรองความเป็นครูคืนไป เอาใบประกอบวิชาชีพครูคืนมา   ครูศรีสะเกษคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ......ไม่อยู่ในใจครู)   ครูศรีสะเกษขอให้เอาใบประกอบวิชาชีพครูคืนมา  ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายคัดค้านกันอย่างเต็มที่และได้พากันตะโกนว่า เอาใบรับรองความเป็นครูคืนไป เอาใบประกอบวิชาชีพครูคืนมา ดังกึกก้องทั่วบริเวณ ร.ร. เพื่อเป็นการคัดค้านในเรื่องนี้


Loading...

นายวิสัย  เขตสกุล  ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  จาการหารือกับคณะครู และองค์กรเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แสดงการไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. โดยแยกประเด็นดังนี้ คือ เป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ลดสถานะ และ ทำลายวิชาชีพครูในอนาคตเพราะเจตนารมณ์ในการบัญญัติมุ่งเน้นการลดภาระจากภาครัฐด้วย ลดจาก“วิชาชีพชั้นสูง” เป็น “วิชาชีพทั่วไป” ให้มี “ใบรับรองความเป็นครู แทน “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” แม้ว่าจะบัญญัติให้ครูที่รับราชการก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติยังคงสถานะเดิม แต่ข้าราชการครูที่บรรจุหลังการประกาศใช้ หรือรับราชการครูก่อนประกาศใช้ระเบียบอื่นๆที่ว่าด้วยการนี้ ที่ไม่มีวิทยฐานะ ไม่มีหลักประกันของการมีวิทยฐานะ ค่าตอบแทน ตามศักดิ์และสิทธิ ของความเป็นวิชาชีพชั้นสูง  การบัญญัติเปลี่ยนแปลง คำว่า เป็นการซ่อนนัยยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการลดสถานะของตำแหน่งบริหารที่พึงมีเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยราชการอื่นๆ และไม่มีหลักประกันของความก้าวหน้าในวิชาชีพหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ และ การกำหนดให้ผู้ช่วยครูใหญ่มาจากบุคคลอื่นๆที่มิใช่ครู หรือการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวาระ อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสถานศึกษานำไปสู่ความถดถอยด้อยคุณภาพในอนาคตเพราะหลักคิดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับแวดล้อมในสังคมทางการศึกษาในระดับล่างและวัฒนธรรมสังคมไทย ดังนั้น ตนและสมาชิกชมรมทุกคนจึงไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ........ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.....ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหยุดการนำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นใดทีมีผลต่อการพัฒนาชาติมาพิจารณา ควรเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฏรที่มีที่มาจากประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยดำเนินการ ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้   และขอเรียกร้องให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยุติบทบาท หน้าที่ในการพิจารณากฎหมายต่างๆในเวลานี้โดยทันที  เพื่อเป็นการคัดค้านเรื่องนี้ ตนพร้อมด้วยสมาชิกชมรมครูทุกคนของ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นี้  พร้อมทั้งเขียนไปรษณียบัตรกว่า 100,000 ฉบับ ส่งไปยังผู้มีอำนาจทุกคน และให้ ร.ร.ประถมศึกษาทั่วประเทศกว่า 35,000 ร.ร.พากันขึ้นป้ายหน้า ร.ร.เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....ฉบับนี้อย่างเต็มที่ต่อไปแล้ว

Loading...
Loading...MOST POPULAR