"จังหวัดประจวบฯ" นำร่องจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์


13 มี.ค. 2562, 15:24"จังหวัดประจวบฯ" นำร่องจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Loading...วันที่ 13 มีนาคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์(แท็บเล็ต) ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม

 

 

 

 


Loading...

ทั้งนี้ บเนื่องมาจากคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ(กชช.)มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเลขานุการในการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)โดยกำหนดให้จัดเก็บทุกปี ทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 29 ปี โดยมีการปรับปรุงข้อคำถาม และเกณฑ์ชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก 5 ปี และครอบคลุมทุกสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกๆด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการมีงานทำและรายได้ และด้านค่านิยม ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ทำให้เราทราบคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ถึงระดับครัวเรือน

นอกจากนี้ การวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเกณฑ์ชี้วัด(จปฐ.)จะทำให้สามารถชี้เป้าหมายได้อย่างชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนายกระดับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ จึงเป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

 

แต่เดิมรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล(จปฐ.)ใช้วิธีให้อาสาสมัครจัดเก็บโดยใช้แบบสำรวจเป็นเล่ม เมื่อจัดเก็บแล้วจึงนำมาบันทึกในโปรแกรมบันทึกและประมวลผลซึ่งต้องใช้กระบวนการและเวลาทำ 2 ขั้นตอนจึงจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยข้อมูลจะอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งในปี พ.ศ.2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้เลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์(แท็บเล็ต) โดยมีเป้าหมายจัดเก็บไม่น้อยกว่า 121150 ครัวเรือนครอบคลุมทุกครัวเรือนทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงในเขตเทศบาล ในระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยจะมีผู้จัดเก็บข้อมูล(จปฐ.)ไปพบครัวเรือนเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและบันทึกลงในเครื่องแท็บเล็ต จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนให้ข้อมูลที่เป็นจริงด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่กระทบกับสิทธิใดๆของประชาชนและไม่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เท่านั้น

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR