องคมนตรี โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ


22 ก.พ. 2562, 13:17

องคมนตรี โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือวันนี้ (22 ก.พ.2562) เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูลย์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอหนองปรือ ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ชุมชนของชุมชนเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่บ้านหนองสาหร่าย หมู่บ้านหนองหูช้าง หมู่บ้านศูนย์รวมทรัพย์ หมู่บ้านห้วยหวาย หมู่บ้านห้วยผาก ชุมชนท่าม่วงและการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม พร้อมทั้งได้มีการประชุมคณะทำงานในพื้นที่และติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 3 และเขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

จากที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จึงได้มีการนำร่องโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในขั้นแรก จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ชุมชนของชุมชนเป้าหมายอีกด้วย ในการดำเนินงานได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการขับเคลื่อนและออกแบบกิจกรรมทั้งหมด นำเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและนำเทคนิคการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีกระบวนการ 4 สร้าง ประกอบด้วย สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ สร้างการเป็นแบบอย่างและสร้างให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการคือให้เป็นแหล่งกลางในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองและเป็นแหล่งกลางในการขยายผลองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคุณธรรม การมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รวมทั้งยังพัฒนาชุมชนรอบข้างโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้เป็นชุมชนสร้างคนดีให้บ้านเมืองอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลตามชายขอบของประเทศและที่ด้อยโอกาส เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ทำแบบปิดทองหลังพระ เป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง