"มอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ" ให้บุคคล องค์กร สถาบันครอบครัว มีขวัญกำลังใจในการทำความดี เนื่องในวันมาฆบูชา


19 ก.พ. 2562, 20:21"มอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ" ให้บุคคล องค์กร สถาบันครอบครัว มีขวัญกำลังใจในการทำความดี เนื่องในวันมาฆบูชา

Loading...เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอาราหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ให้กับองค์กร บุคคล และสถาบันครอบครัว ที่เสียสละ อุทิศตน และทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และประชาชนชาวศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


Loading...

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การสรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อรับโล่รางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ในวันนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อมีขวัญกำลังใจในการทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เครือข่ายยังได้พิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ทูตความดีด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา จำนน 3 รูป พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ประกาศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ประกาศงดเสพสุราตลอดชีวิต จำนวน 13 คน ซึ่งองค์กรที่ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ในครั้งนี้ ได้แก่ ชมรมจักรยาน จ.ศรีสะเกษ วงโปงลาง ร.ร.ปรางค์กู่ ประเภทบุคคล สาขาพระสงฆ์ ได้แก่ พระครูปริยัติคณานุรักษ์ เจ้าคณะ อ.บึงบูรพ์ สาขาข้าราชการ ได้แก่ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย สาขาการศึกษา ได้แก่ นายทองหล่อ สิงห์คง ผอ.ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สาขากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายจำเนียร ไชยภักดี กำนัน ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายสุวรรณ โสดา นายกเทศมนตรี ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ สาขาประชาชน ได้แก่ นางสงวนศรี วสุนันท์ ผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนป่าม่วง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายเกรียงไกร นัยเนตร เจ้าของและผู้จัดการร้านซ่อมจักรยาน ก.วิสาข์ยนต์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทูตความดีด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ พระอธิการสมคิด สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดศิริบุญญาวาส อ.ห้วยทับทัน นายวรการ น้อยสงวน ผอ.ร.ร.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ และผู้ประกาศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ประกาศงดเสพสุราตลอดชีวิต จำนวน 13 คน และในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท และนายวิทยา วิรารัตน์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง อีกด้วย

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR