ครม.อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 2563 จำนวน 1.91 แสนล้านบาท พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม


12 ก.พ. 2562, 15:26

ครม.อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 2563 จำนวน 1.91 แสนล้านบาท พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม
พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่จำนวน 1.91 แสนล้านบาท ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอ โดยเป็นเงินเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.41 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 จำนวน 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และให้เข้าถึงโอกาสในการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และให้ประชาชนได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลมากขึ้นในหลายด้าน ประกอบด้วย งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว จำนวน 1.74 แสนล้านบาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในส่วนเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จำนวน 48.26 ล้านคน คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 173 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์ ตลอดจนการบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในกรณีดื้อยา ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การควบคุมป้องกันความรุนแรงโรงเรื้อรัง การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากร การเพิ่มยารักษาโรคอัลไซเมอร์ มะเร็งไทรอยด์ โรคที่เกิดจากการทำลายเส้นประสาท และเพิ่มสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ดื้อยา, เพิ่มเครื่องตรวจติดตามค่าน้ำตาลในเลือดให้ผู้ป่วยเบาหวานเด็ก, เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก และขยายสิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยมากขึ้นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง : #ครม