โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร "สืบสานการแสดงโขน" รักษาเอกลักษณ์ของชาติ


11 ก.พ. 2562, 19:14

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร "สืบสานการแสดงโขน" รักษาเอกลักษณ์ของชาติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สนับสนุนให้มีการสอน และฝึกซ้อม การแสดงโขน แก่นักเรียนที่สนใจ ในศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย โดยนักเรียนต่างให้ความสนใจในการแสดงโขน จนสามารถนำการแสดงโขน ดังกล่าว ไปแสดงในสถานที่และในงานพิธีต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดชุมพรจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้นักเรียนที่ร่วมแสดงโขน ต่างมีความผูกพันและรักในการแสดงโขน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ให้คงอยู่สืบไป

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 เปิดเผยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย การแสดงโขน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนที่สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของชาติ  โดยยูเนสโกประกาศรับรอง “โขนไทย” มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ได้จัดให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานมรดกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนมีศักยภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา โดยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนให้มีการสอน และฝึกซ้อมการแสดงโขนให้แก่นักเรียน ภายหลังจากการเรียนการสอนในช่วงปกติ ซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนประจำ ไม่มีนักเรียนไปกลับ ทำให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่และหลากหลาย นอกจากนี้ในการฝึกซ้อมการแสดงโขนนั้นทางโรงเรียนมีครูที่มีความรู้ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จึงเชื่อได้ว่า การแสดงโขน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของประเทศไทย จะไม่สูญหายไป