วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เปิด "บ้านวิษณุกาญจน์" มาตรฐานช่างไทย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในระบบสายวิชาชีพ


1 ก.พ. 2562, 07:40วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เปิด "บ้านวิษณุกาญจน์" มาตรฐานช่างไทย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในระบบสายวิชาชีพ

Loading...31 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโอเพ่นเฮ้าส์ วิษณุกาญจน์ ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โดยมี นายภูวเดช อินพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพิ่มปริมาณสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและยกระดับคุณภาพผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเน้นให้มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องทำวิจัยอย่างง่าย เพื่อเป็นการยกระดับทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานในอนาคต จึงดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเพื่อการตัดสินใจศึกษาต่ออย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เจ้าของผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของตนเองต่อสาธารณชน

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ปรากฏให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชื่นชม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและสถานศึกษาอื่นๆ อีกทางหนึ่งด้วย

 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR