เปิดงานมหกรรม โคเนื้อคุณภาพครั้งที่2 Nam Best Beef Fair 2019 จัดประกวด วัวพันธ์-ไก่พื้นเมืองส่งเสริมให้เกษตรกร


27 ม.ค. 2562, 10:49

เปิดงานมหกรรม โคเนื้อคุณภาพครั้งที่2 Nam Best Beef Fair 2019 จัดประกวด วัวพันธ์-ไก่พื้นเมืองส่งเสริมให้เกษตรกร
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมโคเนื้อคุณภาพด้านครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานอิ่มอร่อยกับการทานอาหารประเภทเนื้อวัวคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประกวด วัวพันธ์ และไก่พื้นเมือง(ไก่ตอ) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาเลี้ยง วัวและไก่ เพื่อเป็นรายได้เสริม
จังหวัดน่าน เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนบน 2 นอกเหนือจากโคขุนดอกคำใต้นั่นคือโคขุนนนทบุรีแต่การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทำให้ต้องมีการนำเข้าจากต่างจังหวัดเช่นจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่จากภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสาน จังหวัดน่าน มิได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาโคกระบือเพื่อผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดและเหลือเพื่อส่งออกเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนิน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาคกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดโคคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่จะให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพพัฒนาและขยายการตลาดแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนและสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ขั้วโลก การจัดการครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาคของจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนรวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรโดยมีเป้าหมายจะให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อตลาดภายในประเทศ การจัดงานมหกรรมโคเนื้อคุณภาพครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาน่าน