มท.กำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัดเคร่งครัดแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง "สุจริต-เที่ยงธรรม"


25 ม.ค. 2562, 17:36มท.กำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัดเคร่งครัดแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง "สุจริต-เที่ยงธรรม"

Loading...นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยสรุปความผิดและบทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมีผลใช้บังคับแล้ว เป็นผลให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจการทางการเมืองและจะนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้


Loading...

1.แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆ เนื่องจากเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี

3.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทบาทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว

Loading...
Loading...MOST POPULAR