กลุ่มวิสาหกิจชุมชนราชบุรี นำสินค้าเปิดตลาดห้างดังเมืองกาญจน์ ในงาน "Road show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดราชบุรี"


18 ม.ค. 2562, 14:20

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนราชบุรี นำสินค้าเปิดตลาดห้างดังเมืองกาญจน์ ในงาน "Road show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดราชบุรี"
 

วันนี้ 18 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นาย พินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี โดยมี นาง ดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร กล่าวรายงาน มี ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

 

 นาย พินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการภายใต้การปฏิบัติราชการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี เนื่องจาก เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ขึ้นเพื่อเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์/บริการของวิสาหกิจชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด

 

ที่สำคัญส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพได้ร่วมนำสินค้าแสดงและจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชนกว่า 40 แห่งเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมีการบริหารจัดการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 


นาย พินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการตลาด ซึ่งมีแผนงานส่งเสริมช่องทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญเป็นความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่สะท้อนมาจากเวทีการจัดประชาคมและจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาคีพบว่าประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนได้แก่ การขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อเกิดเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี   #ราชบุรี   #สหกรณ์   #ชุมชน