กกต. - กทม. ผนึกกำลัง จัดประชุมชี้แจงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. สถานศึกษาสังกัด กทม. เพื่อให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ


18 ม.ค. 2562, 11:10

กกต. - กทม. ผนึกกำลัง จัดประชุมชี้แจงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. สถานศึกษาสังกัด กทม. เพื่อให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฯ ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 500 คน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า มองเห็นถึงความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้ง ส.ส. แต่เป็นความสำรเร็จในการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมที่ 2 หน่วยงานจะรวมกันจัดนั้น จะช่วยให้เยาวชน นักเรียน หาประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและบ้านเมือง ไม่ใช่เรียนรู้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธฺปไตย และเยาวชนถือเป็นส่วนสำคัญ เป็นพลังที่สำคัญของบ้านเมืองในอนาคต ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญและร่วมช่วยกำหนดทิศทางบ้านเมืองอันจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม 

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มองว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย แต่คนเลือกเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย จะมีส่วนผลักดันให้คนเลือกตั้งมีคุณภาพได้ และจะมีส่วนแสดงบทบาท สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชน 


อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย กระบวนการ ขั้นตอนการเลือกตั้ง ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพต่อไป

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีหลายโรงเรียนรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยจะรณรงค์ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ เพื่อให้เด็กไปบอกผู้ปกครอง จะได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และจะได้รู้กระบวนการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร โดยจะเน้นให้ความรู้เรื่องการกาบัตรลงคะแนนและการพิจารณาเลือกคนดีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นผู้แทน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้มีการจำลองสถานที่เลือกตั้ง รวมทั้งคูหาออกเสียงลงคะแนนโดยรองปลัด กทม. ได้ทดลองดำเนินการตามขั้นตอนเลือกตั้งตั้งตรวจรายชื่อรับบัตรเข้าคูหากาบัตรและหย่อนบัตรลงหีบคำที่เกี่ยวข้อง : #กกต.