ไพเราะจับใจ !! "ครูแว่นดำ" แต่งเพลง "เพียงเงาเทียน" สะท้อนความสำคัญของอาชีพครู


16 ม.ค. 2562, 09:40

ไพเราะจับใจ !! "ครูแว่นดำ" แต่งเพลง "เพียงเงาเทียน" สะท้อนความสำคัญของอาชีพครู
เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม 2562 ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญและพระคุณของครู  ในฐานะที่ครูเป็นผู้เสียสละเมตตาให้ความรู้วิชา และปลูกฝังความดีงามแก่ศิษย์มาตั้งแต่วัยเยาว์ จวบจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูง  จนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพการงานที่ดี นำพาสังคมประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปในทางเจริญตลอดมา

โดยวันครูแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม ..2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูและบูรพาจารย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ถึงแม้ในยุคปัจจุบันจะมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากเพียงใด  แต่ครูก็ยังนับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับเพลงเพียงเงาเทียน ทำนองเพลงเทียนส่องฟ้า ของศิลปินดนุพล แก้วกาญจน์  ครูแว่นดำ หรือ นายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ได้แต่งขึ้น เพื่อต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพครู ที่เปรียบเสมือนแสงเทียนส่องทางให้กับศิษย์ทุกคน ให้ชีวิตมีความสว่างไสวและดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรทั้งนี้ ครูแว่นดำ ได้หยิบยกตัวอย่างชีวิตของตนเอง ที่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ซึ่งเมื่อมาเป็นครู ก็อาจจะไม่สามารถเปรียบตัวเองได้กับแสงเทียน  แต่ก็จะขอทำหน้าที่เป็นเงาเทียน ที่เป็นด้านตรงข้ามของแสงเทียน เพื่อทำให้แสงเทียนดวงอื่นๆ มีคุณค่า  และถึงแม้จะเป็นครูผู้บกพร่องทางการมองเห็น ก็จะขอทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด รวมทั้งผลิตสื่อให้เพื่อนครูได้นำไปใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนคนในชาติต่อไป

ครูแว่นดำ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครู ตนขอฝากให้ครูทุกท่านมีกำลังใจในการทำหน้าที่  แม้จะมีความกดดันต่างๆ จากสังคม ก็ขอให้ครูทุกท่านมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เพื่ออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนที่มีความรู้ ความดีในชีวิต และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ส่วนลูกศิษย์ทุกคน ก็ขอให้มีความเคารพ และมีความกตัญญูกตเวทีแก่คุณครู  พร้อมตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตของตนเองจะได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศ


 

 

 
MOST POPULAR