อบจ.ระนอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


13 ม.ค. 2562, 09:25

อบจ.ระนอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ช่วงเย็นวันที่ 12..62 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมี นายสมยศ สารแขวีระกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.ระนอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครองและเยาวชน ร่วมในงาน

 สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ในจังหวัดระนองได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง  เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนในจังหวัดระนองได้กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

 


โดยในงานได้เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนในจังหวัดระนองยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดและกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงมาเปิดบู้ททำกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย