มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒


12 ม.ค. 2562, 14:54

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ประชุมสามัญประจำปี: พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จเป็นองค์ประธาน ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒

 

 


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ๑ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม1 ร่วมกับรองประธานกรรมการและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาทิ  ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ฯลฯ