สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ สร้างที่พักอาศัยของพยาบาล


10 ม.ค. 2562, 16:51

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ สร้างที่พักอาศัยของพยาบาล 

 

วันนี้ 10 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พัฒนาศักยภาพตามวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขชายแดนชั้นนำระดับประเทศเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 540 เตียง ให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญ ตรวจรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,375 คน ทำให้ขาดแคลนที่พักเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จำนวน 12 ไร่ 1 เศษ 3 ส่วน 10 ตารางวา สร้างที่พักอาศัยของพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยในปี 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณมูลค่า 74,946,500 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 7 ชั้น จำนวน 96 ห้อง

         

 

 

 

 

 

 

สำหรับ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นอาคารคนไข้ ขนาด 8 ชั้น 298 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นประธานในการจัดหาทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 250 ล้านบาท โดยมีมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชนในปี 2558 ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ในปี 2561 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,911 ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 563 ราย