สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน


21 ธ.ค. 2561, 10:08สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

Loading...การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ ในเวลา 09.00 น. วันนี้(21 ธ.ค.61) มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... , ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,การให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WCT) และให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน


Loading...

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา 6 เรื่อง ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อย การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร และเรื่องการพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เน้นฐานสมรรถนะ ที่ทำให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ
 คำที่เกี่ยวข้อง : #สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  


Loading...
Loading...MOST POPULAR