ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี แจงเป้าหมายโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" รุ่นแรก


30 พ.ย. 2561, 21:07ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี แจงเป้าหมายโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" รุ่นแรก
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการขับเคลื่อนงาน สามารถนำความรู้และแนวความคิดไปพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ปปส.ภาค 1, 2, 7 และ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 400 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 สำนักงาน ป.ป.ส. ในนามกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 881 แห่ง และหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในกรอบของงานยุติธรรมอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2) ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3) ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และ 4) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างเสริมการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาทิ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันการกระทำผิด และการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้จากหลากหลายสาขา อาทิ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม บรรยายหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บรรยายหัวข้อ “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวก” นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธและประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ บรรยายหัวข้อ “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยคุณธรรม”

 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เป็นความร่วมมือในเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน นับเป็นจุดเริ่มของการบูรณาการความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งภายหลังจากการประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบการขับเคลื่อนงาน พัฒนาความรู้และแนวความคิดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนเทอรีโคราช จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”