"สปก.ประจวบ" ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา-พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน


30 พ.ย. 2561, 11:45

"สปก.ประจวบ" ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา-พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวสมิตา สมัครัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ แปลงวนเกษตรต้นแบบของนายปรีชา บุญท้วม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย.61

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบมีแนวทางการดำเนินงานตามรูปแบบที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดนำไปปรับใช้กับพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 โดยสืบเนื่องมาจาก สปก.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 พื้นที่ดำเนินการปีละ 45000ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ป่า ไม้ยืนต้น ไม้สมุนไพร ไม้หายาก หรือไม้ประจำถิ่นฯลฯ ในที่ดินทำกินของเกษตรกรในรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ลดพื้นที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างแหล่งผลิตปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

โดยเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ อาทิ แหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสมุนไพร นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดจากระบบวนเกษตรยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งในรูปแบบพันธุ์ไม้ สมุนไพรสด รวมถึงการแปรรูป หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิเช่นสมุนไพร ครีมสมุนไพร น้ำดื่มสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งการทำระบบวนเกษตรเป็นการร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวของประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย