จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ลดการใช้ถุงพลาสติก


8 พ.ย. 2561, 20:38

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยได้นำอาหารใส่ปิ่นโต พร้อมแต่งกายชุดพื้นบ้าน ร่วมนั่งรับประทานอาหาร

 พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ รักษาการท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นหากไม่เร่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภค ด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายยากและเปลี่ยนมาเป็นการใช้ตะกร้าและปิ่นโตในการซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการนิ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และส่งเสริมการใช้ตะกร้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม การใช้ปิ่นโตเพื่อเป็นภาชนะในการใส่อาหารในชีวิตประจำวันแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในจังหวัดทั้ง 74 หน่วยงาน