"วิทยาลัยเทคนิคนครนายก" จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะครั้งที่ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรอาชีวะศึกษาของประเทศ


6 พ.ย. 2561, 15:59

"วิทยาลัยเทคนิคนครนายก" จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะครั้งที่ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรอาชีวะศึกษาของประเทศ
เมื่อเวลา 11.00 น. (6 พ.ย.61) ที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกพร้อมคณะครูนักเรียน จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะครั้งที่ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรอาชีวะศึกษาของประเทศ

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกกล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคนครนายกดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่ 4 Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช ปวส ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไป ให้มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพ. หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 4 รายวิชา  ได้แก่ 
1.หลักสูตรขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม่ดำเนินการโดยแผนกวิชาช่างยนต์
2.หลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคตดำเนินการโดย.  แผนกวิชาการบัญชี
3.หลักสูตรงานสร้างวีดีโอเพื่องานธุรกิจออนไลน์ผ่านสมาร์โฟนดำเนินงานโดยแผนกวิชาการตลาด
4.หลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ดำเนินการโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นปวช. ปวส.ปีสุดท้ายเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561.

 MOST POPULAR