"ชุมพร" จัดโครงการติดตามแผนการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4


18 ต.ค. 2561, 19:33"ชุมพร" จัดโครงการติดตามแผนการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

Loading...วันนี้ (18 ต.ค. 61) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า จังหวัดชุมพร จัดโครงการติดตามแผนการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย ๔.๐ ณ โรงแรมลอฟ์ทมาเนีย บูติคโอเทล อำเภอเมืองชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมแถลงผลการดำเนินการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วม

 

 

โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น  ตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY เวทีถนนปลอดภัย ๔.๐ ขึ้น  ซึ่งเป็นการนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANABLE ROAD SAFETY)

 


Loading...

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนต่ำกว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการตามแนวทาง ๕ เสาหลักของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน อย่างเข้มข้น จริงจัง ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่ ไปปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

 

สำหรับการประชุมสัมมนา ติดตามผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงถือเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร   #ลดอุบัติเหตุ  


Loading...
Loading...MOST POPULAR