ผอ.ชี้ชัด! UniNet เป็นมากกว่า การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ภาพ)


8 ต.ค. 2561, 15:25

ผอ.ชี้ชัด! UniNet เป็นมากกว่า การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ภาพ)
วันที่ 8 ต.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ UniNet ว่า สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 มีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยไทยกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยทั่วโลก เพื่อให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยสามารถติดต่อกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยจากทั่วโลกในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเฉพาะกิจนี้  

"การที่รัฐบาลจัดตั้ง UniNet ขึ้นมามีเป้าหมายที่จะสร้างให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป จะเห็น UniNet ไม่ได้มีหน้าที่แค่การให้บริการใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกบนเครือข่าย UniNet สามารถติดต่อสื่อสาร จัดการเรียนการสอน การวิจัย และเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันได้บนเครือข่าย และสามารถเชื่อมต่อหรือดำเนินกิจกรรมข้างต้นกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นทั่วโลกได้ด้วย"  รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา กล่าว

 


นอกจากนี้ UniNet ยังทำความร่วมมือกับห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจัดเก็บให้อยู่บนเครือข่าย ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีคลังวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในนามฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

 

“UniNet ยังมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิจัยร่วมกัน รวมถึงสร้างความร่วมมือในการทำการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีการจัดหาและเชื่อมโยงบริการแหล่งเรียนรู้นานาชาติ โดยการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการอ้างอิงและจัดทำผลงานวิชาการให้กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันศึกษาได้จัดการศึกษาและวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ UniNet ยังมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสถาบันการศึกษา” รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา กล่าวทิ้งท้าย

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #UniNet  

MOST POPULAR