พช. เพชรบูรณ์ KICK OFF ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู 31 ชุมชน 11 อำเภอ ภาคเอกชนขานรับร่วมเจรจาธุรกิจ(ภาพ)


7 ต.ค. 2561, 10:40

พช. เพชรบูรณ์  KICK OFF  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู 31 ชุมชน 11 อำเภอ ภาคเอกชนขานรับร่วมเจรจาธุรกิจ(ภาพ)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เสน่ห์ วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและบริการของแต่ละชุมชน โดยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหลักกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต (lifestyle) ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน  และรองรับการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ (ระดับจังหวัด) ในพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ 31 หมู่บ้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากทั่วทั้งจังหวัดนำสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้นนำมาจัดแสดง จำหน่าย และจับคู่ธุรกิจกันอย่างคึกคัก

 การเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องการส่งเสริมยกระดับอาชีพ รายได้ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้หลักจากภาคการเกษตร แต่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทำอย่างไรจึงจะยกระดับอาชีพและรายได้ของประชาชน ทำให้เกิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการเจรจาจับคู่ธุรกิจขึ้นมา


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด การท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนา ด้านการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันเกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ดีขึ้น


โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ มุ่งเน้นสร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง

 


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเอาไว้  เพื่อทำการเชื่อมโยง และจับคู่ธุรกิจ เจรจาธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านผลผลิต และแนวทางการค้าร่วมกันด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการค้าในอนาคต

 

โดยพิธีเปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจับคู่ธุรกิจ    ได้รับเกียรติจาก    นายสิบศักดิ์    เอี่ยมวิจารณ์   ผู้ว่าราชการจังหวัด     เป็นประธานในพิธี ภายในงานพบกับกิจกรรมชุมชน OTOP  นวัตวิถี   จาก  ๓๑ ชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน   และการเสวนาหัวข้อต่างๆ ได้แก่  “คนซื้ออยากได้ คนขายอยากทำ ” การเสวนา “นวัตกรรม สำคัญญอย่างไรกับ OTOP ”และ การเสวนา “มุมมองผู้ประกอบการกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”  โดยตัวแทนกลุ่มธุรกิจ และผู้ประกอบการ อาทิ    ปตท.   เอไอเอส   แบรนด์ชนา    เครือไมเนอร์ กรุ๊ป   ธนาคารอาคารสงเคราะห์   บริษัท ไร่สายชล ๑๐๑ จำกัด และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีโชว์จากศิลปินนักร้องลูกทุ่ง   เสรี รุ่งสว่าง   จินตหรา พูนลาภ   และ คณะตลก โอเลี้ยง   คนหัวหมอ   ร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน

 คำที่เกี่ยวข้อง : #OTOP เพชรบูรณ์