ราชกิจจาฯเผยประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "องคมนตรี" (รายละเอียด)


2 ต.ค. 2561, 19:52

ราชกิจจาฯเผยประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "องคมนตรี" (รายละเอียด)วันที่ 2 ต.ค. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

๑. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี
๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี
๓. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี


คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจาฯ   #องคมนตรี