นายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ภาพ)


30 ก.ย. 2561, 09:22นายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ภาพ)

Loading...วันที่ 30 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายชัยวัฒน์  โอชนานนท์ นายอำเภอคลองใหญ่ เปิดงานการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริหารหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกีตรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดงานการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยมีนายราชันย์  ช่วงชัย หัวหน้าพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสํานักงานพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่  ผู้นําชุมชนและตัวแทนภาคประชาชนจากหมู่บ้านเป้าหมายในการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว  0T0P นวัตวิถี รวม 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย บ้านร่วมสุขตําบลไม้รูด บ้านห้วงบอน บ้านห้วงโสม บ้านคลองใหญ่ บ้านโขดทราย ร่วมในกิจกรรม นายราชันย์ ช่วงชัย หัวหน้าพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ ดําเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี จํานวน 5 หมู่บ้านดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านการขยายสินค้าชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้กับชุมชน โดยไม่ต้องแข่งขันนําผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน โดยชาวชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา ผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงด้วย

 

สําหรับการจัดกิจกรรมจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีของอําเภอคลองใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ทราบว่าหมู่บ้านทั้ง 5 แห่ง มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยื่อนด้วยการจัดแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี ของอําเภอคลองใหญ่ รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า 0T0P ชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีอําเภอคลองใหญ่ การจัดกิจกรรมได้มีการแสดงศิลปวัฒพธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น การแข่งขันสัมตําลีลา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน การประกวดร้องเพลง และการวาดภาพจากโรงเรียนในพื้นที่ของชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีของอําเภอคลองใหญ่ ภายใต้แนวคิด ชม ชิม ช็อป ชื่นใจ สนุกสนาน นวัตวิภีของอําเภอคลองใหญ่ต่อไป


Loading...

 

 

 

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #จ.ตราด   #OTOP  


Loading...
Loading...MOST POPULAR