รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 พร้อมเตรียมใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(คลิป!)


12 ก.ย. 2561, 18:09

รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 พร้อมเตรียมใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(คลิป!)
วันที่ 12 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ได้เมตตาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่บริเวณมณฑลพิธี วัดหนองโนใต้ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีพระราชธีราภร และพระวิสิฐคณาภรณ์ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านจากชุมชนต่างๆในอำเภอเมืองสระบุรี ให้การต้อนรับ

 สำหรับโครงการ หมู่บ้านศีล 5 เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการเผยแผ่หลักศีล 5 อย่างเพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ศีล 5 ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเครือข่ายการมัส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคม นำหลักศีล5 ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีขึ้นในสังคม

 

 

ซึ่งในงานประกอบด้วย การแสดงวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้าน เกี่ยวกับการละเลิกอบายมุข(เหล้า) การแสดงสินค้า OTOP ที่ผลิต และทำขึ้นมาของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล5 ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย รูปแบบ นำมาแสดง ในผู้ร่วมงาน ช็อป ชิม ชม และนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก

 


นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5 และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญลือ เต้าแก้ว เพื่อให้วัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้จัดบริเวณวัดให้เป็นพื้นที่แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่เรียนรู้ของชาวบ้าน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยตนเองได้แบบยั่งยื่น

 คำที่เกี่ยวข้อง : #รองเจ้าคณะ   #นครปฐม   #หมู่บ้านศีล 5