เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ จ.ชุมพร "นายกฯเล็ก" ตั้งเป้า! สร้างศักยภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย!


4 ก.ย. 2561, 14:56

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ จ.ชุมพร "นายกฯเล็ก" ตั้งเป้า! สร้างศักยภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย!
วันที่ 4 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมมือง จ.ชุมพร นาย นักรบ ณ ถลาง  นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุในวันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร ได้กล่าวรายงานว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมีชีวิตที่ดี และผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติประกอบกับการเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ ยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ. ศ. 2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพรดำเนินการภายใต้แนวคิด การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุสาระการเรียนรู้จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ในปัจจุบันได้ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 150 คนมีเครือข่ายทีมหมอครอบครัวจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมีจิตอาสาร่วมกันเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนจำนวน 25 คน