จ.น่าน จัดงาน "โอทอปพลังงานสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชน" (ภาพ)


2 ก.ย. 2561, 09:28

จ.น่าน จัดงาน "โอทอปพลังงานสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชน" (ภาพ)
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โดยมี นาย วรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โอทอปพลังงานสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชน" สำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันความสำเร็จของการดำเนินโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนให้สามารถใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาสินค้าโอทอปให้มีคุณภาพมายิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพิ่มกำไรให้กับกลุ่มวิสหกิจได้มายิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานได้อีกทาง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ