"รพ.พหลพลพยุหเสนา" จัดกิจกรรมรณรงค์ ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม


10 ส.ค. 2561, 16:03

"รพ.พหลพลพยุหเสนา" จัดกิจกรรมรณรงค์ ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่บริเวณลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลฯ ได้จัดกิจกรรม”งานรณรงค์พหลณ ร่วมใจ ลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อแม่” โดยกิจกรรมเช่นนี้ทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้จัดขึ้นในช่วงวันแม่แห่งชาติ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการในหน่วยงานได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน ซึ่งในแต่ละเดือนทางโรงพยาบาลฯ เสียค่าใช้จ่ายเรื่องกระแสไฟฟ้ากว่า 2 ล้าน บาทต่อเดือน

และการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนในโรงพยาบาลฯ ได้ช่วยกันดูแลเรื่องการใช้พลังงานของชาติด้วยความคุ้มค่า ทางส่วนที่รับผิดชอบจึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมการลดใช้ไฟฟ้า ด้วยมาตรการ  5 ป. คือ ป. 1 เปิดไฟสลับดวง ป. 2 ปิดไฟทุกครั้งมราไม่ใช้งานและเมื่อไม่อยู่ห้อง ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ป. 3 ปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 25 องศา และเปิด ปิดตามเวลาที่กำหนด ป. 4 ปลดปลั้กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้ และ ป. ที่ 5 เปลี่ยนนิสัยเดินขึ้น-ลงบันใดแทนการใช้ลิฟต์

การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกฑณ์ GREEN & CLEAN Hoapital ซึ่งเป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยต้องจัดให้มีการพัฒนา ให้มีนวัตกรรมในโรงพยาบาลเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อยู่ในกลุ่มอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 3530 กิโลวัตต์ขึ้นไปจึงต้อ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการจัดการพลังงานเป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งได้จัดการด้านพลังงานเช่น การติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซล์ การติดตั้งสวิสช์ไฟกระตุ้นในหน่วยงานสนับสนุน การตั้งโมชั่นเซนเซอร์บริเวณหน้าลิฟท์อาคาร  ญสส. ชั้นที่ 6-9 และติดตั้ง Solar root บริเวณแปลงปลูกผักด้านหลังโรงพยาบาลฯ ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้กำหนดมาตรการ 5 ป. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลดการใช้ไฟฟฟ้าในหน่วยงานของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และเพื่อการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาล ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันประหยัดพลังงาน

  


 
MOST POPULAR