นักศึกษา มรม. ร่วมกันสืบสานประเพณี "ลงแขกดำนาปลูกข้าวหอมมะลิ"


9 ส.ค. 2561, 16:24

นักศึกษา มรม. ร่วมกันสืบสานประเพณี "ลงแขกดำนาปลูกข้าวหอมมะลิ"
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นที่นาของนายสุรินทร์ ประทาน เกษตรกรดีเด่นตำบลหนองโก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกดำนาปลูกข้าวหอมมะลิ  จำนวน 5 ไร่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ อีกทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การมีส่วนร่วมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการลงแขกดำนาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำนาให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการลงแขกดำนา จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้ ที่แปลงนาดังกล่าว เป็นการทำนาแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นตัวแทนให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้คนที่พื้นที่หันมาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค