คนไทยกับความมั่นคงทางอาหาร?


8 ส.ค. 2561, 19:41คนไทยกับความมั่นคงทางอาหาร?

Loading...คอลัมน์ รื้อสร้าง / ชัยสี่แคว

เรามักจะได้ยินบ่อยๆกับคำพูดที่ว่า "ไทยเป็นครัวอาหารโลก" เพราะว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกอาหารมูลค่ากว่า 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของการส่งออกทั้งหมด

แต่ที่น่าแปลกใจคือ ประเทศไทย ยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก หรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ

ทั้งนี้ ในทัศนะผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาด้านความมั่นคงด้านอาหารของไทย มีปัญหาใน 2 ลักษณะคือ ในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

1.ในเชิงคุณภาพ ก็คือ คุณภาพอาหารที่คุณค่าทางอาหารต่ำ การปนเปื้อนของสารพิษ  
2.เชิงปริมาณ คือ อาหารไม่เพียงพอ การเข้าถึงอาหารที่มีความจำเป็นด้านโภชนาการยังไม่ทั่วถึง และความสม่ำเสมอในการเข้าถึงอาหาร 

ซึ่งสาเหตุหลักๆในประเทศไทยเกิดมาจาก 

1.พื้นที่ในการทำการเกษตรลดลง เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
2.การลดการผลิตพืชอาหาร แล้วไปเน้นพืชอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การปลูกยางพารา ทำให้พืชอาหารราคาแพงขึ้น
3.การผูกขาดการผลิตอาหารของบริษัทรายใหญ่
4.การเน้นการผลิตอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ต้องมีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น

ดังนั้นแล้ว ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร จึงไม่ควรมุ่งไปที่จะผลิตให้ได้มากๆ เพราะเราเห็นแล้วว่า ในปัจจุบันประเทศไทยก็ผลิตได้เยอะ แต่เยอะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ ซึ่งปัญหาคือการเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ และความสม่ำเสมอ ซึ่งรัฐต้องเข้าไปจัดการในเรื่องนี้ 

และทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ในระยะยาวคือ การให้ภาคชนบท ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ สามารถผลิตอาหารเพื่อพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งรัฐต้องเข้าไปสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบริษัทขนาดใหญ่ ที่ผูกขาดตลาด ปัจจัยการผลิตด้านเกษตรกรรม รวมทั้งคุณภาพอาหาร ต้องไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน


Loading...คำที่เกี่ยวข้อง : #รื้อสร้าง   #ชัยสี่แคว  


Loading...
Loading...