"มจร." จัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


7 ส.ค. 2561, 19:30

"มจร." จัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 7 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมปัญญาบดี  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 ในโอกาสนี้พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการสามีจิกรรมว่า เรามาร่วมกันทำสัมมาปฏิบัติด้วยการทำสามีจิกรรมผู้บริหารคณาจารย์ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เรามาเรียนวิชาความรู้ในหลักปริยัติด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาการ ด้านปริยัติมีคุณูปการในขณะเดียวกันก็อาจเกิดโทษได้ จึงต้องมีสิ่งเกื้อหนุนคือ การมีความเคารพในการศึกษา โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ประสาทด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา

 

"สมัยพระพุทธเจ้ามีประเพณีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เรียกว่า อุปัฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร อาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตร เป็นสายสัมพันธ์ที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติ ระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์จะต้องปฏิบัติต่อกันและกัน เพื่อเป็นเข็มทิศเป็นตัวช่วยประคับประครองให้วิชาความรู้นั้นเดินไปถูกทิศทางไม่ให้เกิด มิจฉาทิฐิในการศึกษาทางด้านปริยัติ" รักษาการแทนตำแหน่งอธิการบดี มจร กล่าวและว่า


 

ดังนั้น วันนี้พวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติตาม "คารโว จ นิวาโต ความเคารพนอบน้อมถ่อมตนต่อคนที่เป็นครูอาจารย์ เพื่ออำนวยให้การศึกษาด้านวิชาการก่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและสังคมเจริญรุ่งเรืองต่อไป ถือว่าเป็นเสน่ห์ของนิสิตมหาจุฬาในการแสดงออกต่อครูอาจารย์ ถึงแม้ในห้องเรียนอาจจะมีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ แต่ลูกศิษย์ยังมีฐานของควมมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ด้วยการแสดงออกซึ่งสามีจิกรรม ถือเป็นประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาและของมหาจุฬาฯคำที่เกี่ยวข้อง : #มจร.   #เฉลิมพระเกียรติ   #พระราชินี