"เทศบาลคลองลาน" จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย


6 ส.ค. 2561, 16:43

"เทศบาลคลองลาน" จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ. กำแพงเพชร ประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยนายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีคลองลานพัฒนา กล่าววัตถุประสงค์ โดยมีร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35  พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนา คณะครู นักเรียนและประชาชน กว่า 300 คน ร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับการจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง คุณธรรม รู้รัก สามัคคี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติรวมถึงปลุกจิตสำนึกรวมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆเป็นอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)เพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในความเป็นคนในชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

อีกทั้ง ยังสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือการเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลและทำและคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตย