"สาธารณสุขกาญจน์" ลงนาม MOU การขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย และทำการเปิดศูนย์ EOC เนื่องจากช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน


20 ก.ค. 2561, 11:15

"สาธารณสุขกาญจน์" ลงนาม MOU การขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย และทำการเปิดศูนย์ EOC เนื่องจากช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน
วันนี้ 20 กรกฏาคม 2561  ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ” (MOU) ขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อเด็กปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มากที่สุด เพื่อเด็กเหล่านี้จะเป็นเยาวชนของชาติในอนาคต

ต่อจากนั้น นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ไปเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี  (EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังจากร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมีนพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางเกษวรินชฎ์  กตสิทธิพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการตามระบบบัญชาการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมและเปิดศูนย์ EOC  

สำหรับการเปิดศูนย์ก็เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก  รวมทั้งติดตามกิจกรรม และมาตรการตามข้อสั่งการในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาลระบาด และติดตามสถานการณ์  ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 
MOST POPULAR