"สำนักงานสาธารณสุขกาญจน์" จัดประชุมคณะทำงาน เน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี


"สำนักงานสาธารณสุขกาญจน์" จัดประชุมคณะทำงาน เน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี9 มิ.ย. 2561, 08:30ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไตรมาสที่ 1-3 (เดิอนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 

ส่วนที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ทพ.ศุภกร  สุขสมัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทพญ.ลักขณา กิตติวโรดม  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทพญ.สุณัฐฐา  แก้วทอง ทันตแพทย์ชำนาญการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรมพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านทันตกรรมและนำเสนอผลงานวิชาการจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 และอบรมเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ต่อมาที่อาคารสุรพงษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นพ.พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง การป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561  และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ หากมีไข้สูง 2 วัน ไม่ดีขึ้น ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง แขนขา ข้อพับ ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว

และเวลาต่อมาที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระในปี 2561 นี้ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 60 วัน จึงจำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย การนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

  


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #สำนักงานสาธารณสุขกาญจน์   #จัดประชุมคณะทำงาน   #ดูแลสุขภาพในเบื้องต้น   #ออกกำลังกาย  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร