มทร.ล. เดินหน้า!! เตรียม "ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่" 11หลักสูตร เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0


มทร.ล. เดินหน้า!! เตรียม "ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่" 11หลักสูตร เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.08 พ.ค. 2561, 17:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมเดินหน้าผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 11 หลักสูตร โดยมีการเปิดรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือที่เรียนจบไปแล้วกลับมาเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่ออัพเกรดวิชาชีพ การต่อยอดนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. กับมัธยมปลาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการผลิตพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจนถึงปริญญาเอกตามโครงการนี้กว่า 3,550 คน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า ในการประชุมการรับมอบนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูง โดย ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามนโยบายของ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูง จำนวน 11 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์ด้วยระบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอน รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) หลักสูตรอบรมระยะสั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน, ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการและบริการภาคพื้นแก่ธุรกิจการบินและระดับปริญญาตรีวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน รูปแบบการบูรณการการเรียนกับการทำงาน WiL และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม RMUTL : Smart Farmer School หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL)หลักสูตรอบรมระยะสั้น อิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะ โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนการรู้กับการทำงานและการวิจัยอุตสาหกรรม (การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL), หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) จนถึงหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยมีการเปิดรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือที่เรียนจบไปแล้วกลับมาเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่ออัพเกรดวิชาชีพ การต่อยอดนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. กับมัธยมปลายในอัตราส่วนร้อยละ 70:30 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการผลิตพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจนถึงปริญญาเอกตามโครงการนี้กว่า 3,550 คน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565) ของรัฐบาลต่อไป

 

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร