อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบ "นโยบายการปฏิบัติราชการ" ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบ "นโยบายการปฏิบัติราชการ" ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี4 พ.ค. 2561, 19:15

วันนี้ (4 พ.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบแนวนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ด้านการเริ่มต้นปฏิรูปประเทศภายใน 5 ปี ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้งหมด 11 ด้าน สาระสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง 6 เรื่อง ในการบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง กำลังคนภาครัฐมีขนาดเหมาะสม และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูดสร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน                                                                        

นอกจากนี้ยังมีแนวทางท้องถิ่นยุคใหม่ต้องปรับบทบาทอย่างไร กลไกที่จะช่วยในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นยุคใหม่ไร้ขยะบ้านเมืองสะอาด ท้องถิ่นยุคใหม่มีน้ำพอใช้ไร้น้ำเสีย ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจความกินดีอยู่ดีของประชาชน ท้องถิ่นยุคใหม่สร้างเด็กมีวินัยและรักการอ่าน ท้องถิ่นยุคใหม่ ฉับไว้แก้ปัญหา และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร